استوری غمگین


استوری غمگین

استوری غمگین

چه درونم تنهاست..

استوری غمگین

استوری غمگین

شب ها مدام فکر میکنم
شب ها مدام سر درد میگیرم
دلم آرامش میخواهد ، دلم چند روزی حال خوب میخواهد

استوری غمگین واتساپ

استوری غمگین واتساپ

مغز به همه دستور میدهد ولی از قلب خواهش می کند!

استوری غمگین واتساپ

استوری غمگین واتساپ

کنار مشتی خاک در دوردست خودم، تنها نشسته ام…

استوری غمگین واتساپ

استوری غمگین واتساپ

گاهی دل آدم برای یک خیال راحت تنگ میشود…

استوری غمگین

استوری غمگین

یک روز می آیی که من دیگر دچارت نیستم

استوری غمگین

استوری غمگین

حاصل من غم یار ست، خوشا حاصل من!