استوری غمگین واتساپ


استوری غمگین واتساپ

استوری غمگین واتساپ

باید به صحرا بزنم گاه گداری
این شهر برای من بی حوصله تنگ است..

استوری غمگین واتساپ

استوری غمگین واتساپ

دشمن تازه من! بخت دگر یار تو نیست
جنگ با مثل منی قاعدتا کار تو نیست